За нас

Българска Христова Църква “Благовестие” е местната църква в Монреал на българските евангелски християни.

Църквата се назовава Българска, защото Всемогъщия Бог е определил да се родим българи и нашата духовна загриженост е първо към кръвните ни братя и сестри. В нашето събрание се покланяме и хвалим Бога, и проповядваме на български език.

Бог е благословил българския народ, като му е дал възможност да слуша, чете и изповядва християнската си вяра на родния си език още от IX век сл. Хр.

Църквата се назовава Христова, защото е поставена на твърдата основа на Христовото новозаветно учение. Ние проповядваме и се стремим да изпълняваме Христовите принципи, записани и достигнали до нас като Божие слово – Библията. Христос говори за Моята църква (Евангелие от Матей 16гл. 18 ст.) или за една единствена църква, на която Той е Глава и Пастир. Затова ние желаем да принадлежим на Неговата църква не само по име, но като истински последователи и ученици.

Църквата (еклесия – от превод на гръцки) е “събрание на избраните”. Събрание на тези, които са приели Исус Христос за свой Спасител и изповядват, че Той е Господ – Божият Син.

Църквата се назовава Благовестие, защото нашето мото е заповедта на Христос от Евангелие от Матей 28 гл. 19-20 ст.:

“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века.”

Ние сме приели благовестието, като поръчение за проповядване на Евангелието (благата вест – от превод на гръцки) сред българската общност в Канада.

Статут – Българска Христова Църква Благовестие е надденоминационна. Църквата не е обвързана към деноминационна доктрина в своето служение и не получава инструкции или заповеди от дадена църковна или деноминационна централа. Църквата се самоиздържа и е финансово независима, не получава спонсорство от църковни организации.

Българска Христова Църква Благовестие е регистрирана съгласно закона в провинция Квебек със статут: Българска Христова Църква, име: БЛАГОВЕСТИЕ NEQ 3361816534. На федерално ниво, регистрацията е чрез Българска Христова Църква в Торонто, с която заедно членуваме в асоциацията на Канадски Евангелски Христови Църкви.